Podział nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późń. zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)
Wymagane dokumenty: Wniosek
oraz załączniki do wniosku:
  1. Stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (księga wieczysta);
  2. Wypis z katastru (ewidencji gruntów i budynków) nieruchomości i kopię mapy katastralnej (ewidencyjnej) obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
  3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2;
  4. Pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
  5. Wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art.95;
-granica nieruchomości podlegającej podziałowi,
-oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi wg danych z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów) oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – wg innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości,
-powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi,
-naniesiona w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
-przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
-przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej,
-jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana proponowany jej podział powoduje także podział
budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzna, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przykrycia dachu w tym przypadku odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawia się na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku.
6.       Protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
7.       Wykaz zmian gruntowych;
8.       Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
Mapę z projektem podziału.
Opłaty:
Wniosek - bezpłatnie,
Pełnomocnictwo – opłata skarbowa w wysokości 17zł
płatne na konto nr 17807400030130020220000010 w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny Oddział Turośń Kościelna lub w kasie urzędu
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
II piętro, pokój nr 25
Termin składania dokumentów:
  • osobiście lub przez pełnomocnika,
  • listownie,
  • elektronicznie - jeżeli wniosek zostanie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, stosuje się odpowiednio przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Powrót na początek strony