Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

„Remont drogi gminnej w miejscowości Dobrowoda”

 

- dofinansowano z programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- wartość dofinansowania: 539.884,81 zł,

- całkowita wartość inwestycji: 999.795,61 zł.

 

- termin realizacji: 27.10.2023 – 17.05.2024

 

Opis projektu: Remont drogi gminnej nr 106703B w miejscowości Dobrowoda na odcinku od km 0+000,00 do km 0+595,20. Zakresem opracowania objęto roboty drogowe w zakresie jezdni i skrzyżowania. Początek opracowania przyjęto w km 0+000,00 w osi istniejącej jezdni drogi gminnej w miejscowości Dobrowoda. Koniec projektowanej trasy przyjęto w km 0+595,20, na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1533B. W planie zaprojektowano 6 załamań osi o kątach zwrotu od 0,3935 grada do 63,9406 grada. Załamania wyokrąglono łukami kołowymi 20 – 30 m. Na drodze gminnej zaprojektowano przekrój szlakowy o szerokości jezdni 5,0 m wraz z poboczami kruszywowymi o szerokości 0,75m. Odwodnienie odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych na teren przyległy. W km 0+155,70 w istniejącym przepuście betonowym o długości 7,30m zaprojektowano wymianę części przelotowej.. Wykonawcą robót była firma STRABAG Sp. z o.o..

 Tablica Dobrowoda.jpg

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baciuty Kolonia”

 

- dofinansowano z programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- wartość dofinansowania: 895.973,50 zł,

- całkowita wartość inwestycji: 2.888.195,00 zł.

 

- termin realizacji: 22.11.2022 – 04.08.2023

 

Opis projektu: Dla drogi przyjęto klasę techniczną D przy prędkości projektowej 30 km/h. Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano dla obciążenie ruchem KR1. Droga gminna zlokalizowana została w istniejących liniach rozgraniczających o szerokości 8-10 m. Oś składa się z dwóch odcinków prostych.

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,5 m o nawierzchni bitumicznej ze spadkiem jednostronnym 2%. Na całej długości przewidziano wykonanie  obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa o szerokości 0,75m.  W ciągu drogi gminnej projektuje się wykonanie zjazdów szer. 4,0m zapewniających dojazd do każdej działki, wykonanych z betonu asfaltowego. W celu poprawy bezpieczeństwa przy terenie rekreacyjnym z boiskiem sportowym zaprojektowano wyniesione i oświetlone przejście dla pieszych. Wykonawcą robót była firma PHU Krystex.

tab Baciuty Kol.jpg

„Przebudowa ul. Łąkowej w Niewodnicy Kościelnej na odcinku 529 mb”


- dofinansowano z programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- wartość dofinansowania: 741.294,27 zł,
- całkowita wartość inwestycji: 1.479.843,80  zł.

- termin realizacji: 22.06.2023 – 18.09.2023

 

Opis projektu: Dla drogi przyjęto klasę techniczną D przy prędkości projektowej 30 km/h. Nawierzchnię zaprojektowano dla ruchu KR1. Droga gminna zlokalizowana została w istniejących liniach rozgraniczających. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej. Całość zamknięto krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem. W celu uspokojenie ruchu ze względu na sąsiedztwo zabudowy jednorodzinnej zaprojektowano wprowadzenie na całej trasie strefy ograniczonej prędkości. W ramach organizacji ruchu wymieniono oznakowanie w złym stanie technicznym oraz oznakowanie skrzyżowań. Wykonawcą robót była firma BBGM Sp. z o.o..

 

Tablica 120x180 ul. Łąkowa.jpg

„Przebudowa ul. Leśnej w Niewodnicy Koryckiej”


- dofinansowano z programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- wartość dofinansowania: 722.932,68 zł,
- całkowita wartość inwestycji: 1.597.841,45 zł.

- termin realizacji: 15.11.2022 – 24.04.2023

 

Opis projektu: Przebudowa ul. Leśnej w Niewodnicy Koryckiej o łącznej długości 760 mb, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej. W ramach inwestycji w celu poprawy bezpieczeństwa wykonano wyniesione przejście dla pieszych. Wykonawcą robót była firma BBGM Kamila Gryko.

Tablica informacyjna projektu

„Przebudowa ul. Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej”


- dofinansowano z programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- wartość dofinansowania: 1 452 119,45zł,
- całkowita wartość inwestycji: 3 412 035,35 zł.

- termin realizacji: 28.10.2021 – 15.06.2022

 

Opis projektu: Przebudowano odcinki ul. Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej o łącznej długości 1880 mb, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej. W ramach inwestycji w celu poprawy bezpieczeństwa wykonano wyniesione skrzyżowania i oświetlone przejście dla pieszych. Wykonawcą robót była firma BBGM Kamila Gryko.

 Przebudowa ul Chmielnej.jpg

 

„Przebudowa ul. Szkolnej w Turośni Dolnej”

 

- dofinansowano z programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- wartość dofinansowania: 689 874,83 zł,
- całkowita wartość inwestycji: 1 509 073,14zł,

- termin realizacji: 10.11.2021 – 10.08.2022

 

Opis projektu: Przebudowywana drogę gminną – ul. Szkolna w Turośni Dolnej o łącznej długości 720mb, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz zjazdy na posesję z kostki betonowej, wykonano wyniesione skrzyżowanie oraz oświetlone przejście dla pieszych. W ramach inwestycji ułożono także kanał technologiczny. Wykonawcą robót jest firma KRYSTEX Krzysztof Żukowski z Czarnej Białostockiej.

 Przebudowa ul Szkolnej.jpg

„Przebudowa ul. Słonecznej w Baciutach”


- dofinansowano z programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- wartość dofinansowania: 1 406 919,50 zł,
- całkowita wartość inwestycji: 3 441 499,23 zł,

- termin realizacji: 05.04.2022 – 05.10.2022

 

Opis projektu: Przebudowywana jest droga gminna – ul. Słoneczna w Baciutach  o łącznej długości 815mb. Przewiduje się wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz zjazdów, oraz oświetlania przejścia dla pieszych w pobliżu drogi powiatowej. W ramach inwestycji ułożono także kanał technologiczny. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz.

Przebudowa drogi Baciuty.jpg

„Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Głównej w Turośni Dolnej”

- dofinansowano z programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych,

- wartość dofinansowania: 36.260,00 zł,

- całkowita wartość inwestycji: 53.775,00 zł,

- termin realizacji: 10.11.2021 – 10.06.2022

 

Opis projektu: Zadanie polegało na budowie nowego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Głównej w rejonie skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej w Turośni Dolnej. Przejście szerokości 4m zostało oznakowane znakami D-6 i jest oświetlone. Ponadto wybudowano chodnik w bezpośrednim obszarze odziaływania projektowanego przejścia o szerokości od 1,25 do 2,0m lokalizowany bezpośrednio przy jezdni po jej obu stronach.

 Przejście dla pieszych.jpg

 

„Przebudowa drogi gminnej nr 106668B w miejscowości Stoczki”


- dofinansowano z programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- wartość dofinansowania: 586.909,95 zł,

- całkowita wartość inwestycji: 826.590,84 zł.

- termin realizacji: 28.08.2020 – 27.01.2021

 

Opis projektu: Przebudowano drogę gminną o łącznej długości 446mb, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej. W ramach zadania przebudowano skrzyżowanie z drogą powiatową oraz w celu poprawy bezpieczeństwa wykonano wyniesione i oświetlone przejście dla pieszych. Wykonawcą robót była firma BBGM Kamila Gryko.

 

 Tablica informacyjna inwestycji Stoczki

 

„Przebudowa drogi gminnej 106661B w m. Trypucie na odcinku o długości 307 mb od

skrzyżowania z drogą powiatową nr 1547B”

 

- dofinansowano z programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- wartość dofinansowania: 236.042,97 zł,

- całkowita wartość inwestycji: 513.775,10 zł,

- termin realizacji: 10.09.2020 – 24.06.2021

 

Opis projektu: Przebudowano drogę gminną o łącznej długości 307mb, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz zjazdy na posesję z kostki betonowej, wykonano wyniesione skrzyżowanie oraz oświetlone przejście dla pieszych. W ramach inwestycji ułożono także kanał technologiczny. Wykonawcą robót była firma PROBET Joanna Choćko z Białegostoku.

Tablica informacyjna inwestycji Trypucie 

„Przebudowa drogi gminnej nr 106670B w miejscowości Borowskie Żaki”


- dofinansowano z programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- wartość dofinansowania: 585 641,80 zł,

- całkowita wartość inwestycji: 1 208 490,00zł,

- termin realizacji: 28.08.2020 – 30.08.2021

 

Opis projektu: Przebudowano drogę gminną o łącznej długości 687mb, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz zjazdy, oraz wykonano wyniesione skrzyżowanie i oświetlone przejście dla pieszych w pobliżu drogi powiatowej. W ramach inwestycji ułożono także kanał technologiczny. Wykonawcą robót była firma KRYSTEX Krzysztof Żukowski z Czarnej Białostockiej.

Tablica informacyjna inwestycji Borowskie Żaki 

„Przebudowa drogi gminnej nr 106682B-ul. Polna w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Słonecznej”


- dofinansowano z programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- wartość dofinansowania: 375 249,97zł,

- całkowita wartość inwestycji: 1 028 472,40 zł.

- termin realizacji: 25.09.2020 – 31.08.2021

 

Opis projektu: Przebudowano drogę gminną o łącznej długości 450mb, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej. W ramach w celu poprawy bezpieczeństwa wykonano wyniesione i oświetlone przejście dla pieszych, a także ułożono kanał technologiczny. Wykonawcą robót była firma KRYSTEX Krzysztof Żukowski z Czarnej Białostockiej.

 

 Tablica informacyjna inwestycji Niewodnica Kościelna

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Powrót na początek strony