Inwestycje 2016 r.

1. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy

Wybudowano 2922 m sieci wod. – kan. za kwotę 228.780,00 Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. wybudowały sieci w Niewodnicy Kościelnej, Nieckach, Trypuciach, Tołczach i Turośni Kościelnej.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej

Opracowano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia; planuje się do końca listopada br. złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zlecić opracowanie podkładów geodezyjnych. W marcu planowane jest wpisanie aglomeracji Turośń Kościelna do KPOŚK w ramach V aktualizacji, wówczas będzie możliwość składania wniosku o dofinansowanie.
3. Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w Gminie Turośń Kościelna

W październiku br. złożono wniosek o dofinansowanie na kwotę 7.779.401,27 zł. Realizację projektu planuje się w okresie od maja 2017 do sierpnia 2018r.
4. Modernizacja drogi powiatowej ul. Topole na odcinku od Traktu Napoleońskiego do drogi wojewódzkiej w Markowszczyźnie

Za kwotę 825.431,36 zł (50 % Gmina, 50% Powiat) zmodernizowano ulicę Topole w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od drogi wojewódzkiej w Markowszczyźnie do skrzyżowania z ul. Trakt Napoleoński, została ona wykonana w technologii poczwórnego utrwalenia emulsją. W ramach inwestycji zostały wykonane także zjazdy.
5. Przebudowa drogi powiatowej w m. Bojary

Zrealizowane za kwotę 684.448,91 zł (50 % Gmina, 50% Powiat). W ramach inwestycji w Bojarach w obrębie miejscowości wybudowano chodniki, nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdy oraz przebudowano infrastrukturę techniczną. Poza terenem miejscowości w kierunku przejazdu PKP wykonano utwardzenie nawierzchni metodą poczwórnego utrwalenia emulsją oraz żwirowe zjazdy na działki rolnicze. Łączna długość drogi: 2035,74 m.
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku granica Gminy Turośń Kościelna do skrzyżowania z drogą gminną do m. Zawady

Zrealizowano brakujący około 200 m odcinek nawierzchni asfaltowej, szacowany koszt 60.000,00 (50 % Gmina, 50% Powiat).
7. Budowa wiaty przystankowej

Zamontowano dwie wiaty przystankowe w Topilcu i Niewodnicy Kościelnej za kwotę 8 tys. zł.
8. Przebudowa drogi gminnej Bojary – Borowskie Cibory

Opracowano dokumentację techniczna i złożono wniosek w ramach PRGiPID. Inwestycja planowana jest do realizacji w 2017r., przewidywany koszt to około 1,9 mln zł, z czego 50 % to dotacja z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
9. Przebudowa drogi gminnej w Pomigacze – Lubejki

Opracowano dokumentację techniczna i złożono wniosek w ramach PROW 2014-2020, nie uzyskano dofinasowania. Wniosek zostanie złożony ponownie w kolejnym konkursie.
10. Wykonanie modernizacji oczyszczalni w Turośni Kościelnej

Opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy, który posłuży do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach PROW 2014-2020. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to styczeń 2017r. Szacowany koszt inwestycji 3,01 miliona zł. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej ma na celu zwiększenia wydajności istniejącej oczyszczalni celem przystosowania dla potrzeb gminnego systemu kanalizacyjnego.
11. Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna

Zamontowano 25 lamp oświetleniowych w miejscowościach Turośń Kościelna, Barszczówce, Baciutach Stacji, Niewodnicy Kościelnej, Niewodnicy Koryckiej, Turośni Dolnej, Czaczkach Wielkich, Iwanówce, Zalesianach, Markowszczyźnie. Całkowity koszt to 52.088,50 zł.
12. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Do końca grudnia planuje się złożyć wniosek na dofinasowanie termomodernizacji remiz. DO 31 grudnia trwa nabór w ramach RPOWP 2014-2020.
13. Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo – turystyczne

Opracowano dokumentacje projektowe dla działek w Niewodnicy Kościelnej, Niewodnicy Koryckiej, Zalesianach, Chodorach, Juraszkach i Tołczach. Na początku przyszłego roku planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach LGD NAREW. Złożenie wniosku i realizacja przewidywana jest na rok 2017 i 2018.
14. Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 1516B (ul. Lipowa)

Inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Białostockim, który finansował materiały, natomiast Gmina wykonała dokumentację techniczną, niezbędne roboty budowlane oraz zapewni nadzór inwestorski. Wykonano 380 m chodnika. Dalszy etap budowy chodnika realizowany będzie w roku 2017.

Inwestycje 2016 r.

Powrót na początek strony