Inwestycje 2013 r.

W 2013 roku Gmina rozpoczęła szereg inwestycji. Niektóre z przedstawionych zadań już zakończono w bieżącym roku, pozostałe zostaną zrealizowane w roku następnym. Znaczną część tych inwestycji udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu z zewnątrz m. in. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Gmina aplikowała również o środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka czy też o środki krajowe z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
 1. Rozbudowa sieci wodociągowych w Tołczach i Pomigaczach.

  • wartość robót – 24.304,80 zł

  • termin zakończenia – 16.12.2013r.

 2. Budowa wiat przystankowych.

  • wartość – 10.800,00 zł

  • termin realizacji – 16.09.2013r.

 3. Wykonanie dokumentacji budowlanej budowy melioracji na terenie Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej.

  • wartość – 18.500,00 zł

  • termin realizacji – 31.05.2013r.

 4. Zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Kościelnej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne - II etap – zakupiono figury do szachów terenowych, siłownie plenerową, stół do ping ponga, wykonano nasadzenia, ogrodzenie oraz wykonano monitoring.

  • wartość – 88.876,40 zł

  • termin realizacji – 10.12.2013 r.

 5. Budowa oświetlenia ulicznego oraz modernizacja istniejącego

  • wartość – 82.360,80 zł

  • termin realizacji – 30.09.2013r.

 6. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Baciutach

  • wartość - 21.094,50 zł

  • termin realizacji – 29.11.2013r.

 7. Zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Dolnej, Zawadach i Topilcu

  • wartość – 346.645,30 zł (w tym dofinansowanie 80% POIŚ, 10% NFOŚiGW)

  • termin realizacji – 16.09.2013r.

 8. Budowa ciągów pieszo – jezdnych w Niewodnicy Kościelnej – zrealizowane wspólnie z Powiatem

  • wartość – 422.477,30 zł (50/50 z Powiatem Białostockim)

  • termin realizacji – 23.09.2013 r.

 9. Odbudowa nawierzchni asfaltowej w Tołczach.

  • wartość – 279.702,98 zł

  • termin realizacji – 29.11.2013r.

 10. Budowa zbiornika małej retencji na rzece Turośniance w Turośni Kościelnej

  • wartość - 2 959 856,38 zł

  • termin realizacji – 30.11.2014r.

 11. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pomigaczach.

  • wartość – 36.046,51 (w tym dofinansowanie PROW 23.968,44 zł)

  • termin realizacji – 30.08.2013r.

 12. Wykonanie portalu mapowego gm. Turośń Kościelna

  • wartość – 3.874,00 zł

  • termin realizacji – 31.01.2014r.

 13. Pomnik ofiar w Juraszkach.

  • wartość – 23.000,00 zł (w tym dofinansowanie 18.000 zł Wojewody Podlaskiego i Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa)

  • termin realizacji – 12.09.2013r.

 14. Demontaż i utylizacja azbestu z terenu gminy.

  • wartość – 41.095,30 zł (100% dofinansowania WFOŚiGW)

  • termin realizacji – 9-13.09.2013r.

 
 
Inwestycje, które rozpoczęto w 2013 roku:
 
 1. Likwidacja mogielnika w Baciutach – przeniesiono do realizacji w roku 2014r. z powodu procedur administracyjnych dotyczących odpadów niebezpiecznych

 2. Zakup i instalacja kolektorów słonecznych – projekt realizowany w latach 2013-2014, całkowita wartość inwestycji 589.017,00 zł

 3. Przebudowa drogi powiatowej Niewodnica Kościelna – Trypucie przy współfinansowaniu Powiatu Białostockiego, ul. Łąkowej w Niewodnicy Kościelnej oraz drogi gminnej do miejscowości Mince – w roku 2013 opracowano niezbędną dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenia i decyzje oraz złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W ramach inwestycji zostaną przebudowane odcinki dróg o łącznej długości 3 km.

 4. Budowa świetlicy w Barszczówce – w 2013r. opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek aplikacyjny w ramach PROW 2007-2013.

 
 
 
 

Inwestycje 2013 r.

Powrót na początek strony