Inwestycje 2018 r.

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Turośń Kościelna

tablice1.jpg

Zagospodarowanie działek gminnych

Z końcem sierpnia 2018r. firma ONIBUD z Turośni Dolnej w wyniku wygranego przetargu  wykonała roboty związane z zagospodarowaniem działek gminnych w sześciu miejscowościach. W Niewodnicy Kościelnej, Niewodnicy Koryckiej, Zalesianach, Juraszkach, Chodorach oraz Tołczach powstały place zabaw lub też siłownie na świeżym powietrzu tzw. plenerowe. Natomiast w trzech miejscowościach wybudowano altany, które posłużą mieszkańcom między innymi do spotkań integracyjnych.

Całkowita wartość robót wyniosła ponad 510 tys. złotych, gmina natomiast pozyskała poprzez Lokalną Grupę Działania NAREW dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie  285 tys. zł.    

Oprócz wyżej wspomnianych działek, także działka przy remizie OSP w Borowskich Michałach zostanie uporządkowana, oraz zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń oraz altana. Stało się to możliwe dzięki dofinansowaniu Marszałka Województwa w ramach Programu Odnowi Wsi.

Silownia_w_Niewodnicy_Koryckiej_Rozdzielczosc_Pulpitu.JPGSilownia_w_Niewodnicy_Koryckiej_Rozdzielczosc_Pulpitu.JPGSilownia_w_Niewodnicy_Koryckiej_Rozdzielczosc_Pulpitu.JPG

Utwardzone nawierzchnie dróg na terenie gminy

Jak co roku dzięki wsparciu zewnętrznemu czy też ze środków własnych na terenie gminy przebudowywane są zarówno drogi powiatowe jak i gminne. Nie ulega wątpliwości, iż największą inwestycją drogową zakończoną w lipcu 2018 roku była dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej - Przebudowa drogi gminnej nr 106694B Pomigacze-Lubejki wraz z drogą gminną nr 106666B w m. Pomigacze.

W chwili obecnej trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej – ul. Kościelnej w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od cmentarza do granicy z Gminą Choroszcz. Ta inwestycja realizowana jest na wypracowanej przez lata zasadzie współfinansowania 50/50 z Powiatem Białostockim. Jednakże w tym roku dzięki zwiększeniu środków rządowych na budowę dróg lokalnych udało się także uzyskać dofinansowanie w kwocie 1.850.000 zł.

W roku bieżącym została też wykonana nowa nawierzchnia drogi powiatowej w miejscowości Zalesiany na odcinku od nowo budowanej drogi wojewódzkiej 678 do świetlicy wiejskiej, oraz w ramach tzw. inicjatywy lokalnej nowa nawierzchnię będzie miał 250m odcinek drogi gminnej w kierunku ogrodów działkowych. A do połowy października 2018r. powstanie także nawierzchnia z kostki brukowej na wewnętrznej drodze gminnej w miejscowości Iwanówka.

Droga_w_Zalesianach_Rozdzielczosc_Pulpitu.JPGDroga_w_Zalesianach_Rozdzielczosc_Pulpitu.JPGDroga_w_Zalesianach_Rozdzielczosc_Pulpitu.JPG

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Co roku sukcesywnie rozbudowywane są sieci wodociągowe i kanalizacyjne. W 2018r. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. za kwotę 191.176,44 zł wybudowały sieci wodociągowe i kanalizacyjne w Turośni Kościelnej, Markowszczyźnie, Trypuciach oraz Niewodnicy Kościelnej na ul. Wiewiórczej.

Natomiast w wyniku  zawartej we wrześniu umowy w miejscowości Tołcze i Zalesiany zostanie wybudowana sieć wodociągowa, a w Dobrowodzie wodociągowa i kanalizacyjna. Wartość tych robót wyniesie 113.276,85 zł.

Oświetlenie uliczne

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Gmina Turośń Kościelna zleciła zamontowanie 22 lamp oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: Baciuty Kolonia, Niewodnica Kościelna, Niewodnica Korycka, Tołcze,  Markowszczyzna oraz Trypucie. Zakład Instalacji Elektrycznych z Turośni Kościelnej wykonał to zadanie za kwotę ponad 72 tys. zł. Realizacja inwestycji z zakresu oświetlenia ulicznego w dużej mierze jest możliwa dzięki Uchwale Rady Gminy w sprawie tzw. inicjatywy lokalnej. W ramach tej formy współpracy można zrealizować znacznie więcej inwestycji niż byłoby to możliwe ze środków własnych gminy.

Oswietlenie_Rozdzielczosc_Pulpitu.JPG

 

Termomodernizacja remizy w Turośni Kościelnej

Po trwających od kwietnia robotach budowalnych mieszkańcy mogą korzystać z nowoczesnej
i przestronną sali. W najbliższym czasie także Gminny Ośrodek Kultury zmieni swoją siedzibę z ciasnego pomieszczenia w urzędzie na obszerne i świeżo wyremontowane  pomieszczenia na I piętrze świetlicy w Turośni Kościelnej. Z remontu remizy także skorzystali strażacy z Ochotniczej Staży Pożarnej. Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane „Sanbud” z Sienkiewicz prowadziło roboty za kwotę ponad 2,1 mln zł. Roboty budowlane w części dofinansowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Termo_OSP_Rozdzielczosc_Pulpitu.jpgTermo_OSP_Rozdzielczosc_Pulpitu.jpg

Odnawialne źródła energii - finalizacja projektu

Zakończyła się realizacja rozpoczętego jeszcze w 2016 r. projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej”, który to obejmował montaż 372 instalacji OZE w budynkach prywatnych. W ubiegłym roku, w ramach wymiany źródeł ogrzewania, firma Optima Polska zamontowała gruntowe pompy ciepła w 38 budynkach w różnych miejscowościach gminy, natomiast firma Sungrant dokonała instalacji 275 zestawów kolektorów słonecznych. Realizacja zadania zakładała także montaż 59 zestawów ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, których wykonawcą była firma Flexipowergroup z Woli Zaradzyńskiej. Realizacja tego projektu pokazała jak na przestrzeni lat wrosło zainteresowanie mieszkańców energią odnawialną. Już po zakończeniu w 2016 r. naboru, w trakcie realizacji projektu oraz obecnie, wpływają do urzędu podania o dofinansowanie montażu, w głównej mierze kolektorów słonecznych. Z całą pewnością można stwierdzić, iż świadomość społeczeństwa w kwestii konieczności przestawienia swoich gospodarstw domowych z energii konwencjonalnej na odnawialną jest coraz większa. Wynika to zapewne nie tylko z korzyści ekonomicznych, ale także z potrzeby dbania o nasze środowisko naturalne. W ramach promocji projektu przypominany, iż inwestycja była dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V Poddziałanie 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF w kwocie 5.271.600,31 zł.

Droga gminna Pomigacze-Lubejki oraz ulica „Howieny”

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej Pomigacze-Lubejki oraz drogi gminnej w miejscowości Pomigacze tzw. „Howieny”. Choć firma Strabag prowadzi jeszcze prace kosmetyczno-porządkowe, to mieszkańcy mogą już korzystać z wyremontowanych jezdni. Przedmiotowa inwestycja dotyczyła przebudowy dróg o łącznej długości ponad 3,2 km, która była możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Całkowita wartość robót to 5.137.730,02 zł.

Droga_Pomigacze_22_1600x1200.JPGDroga_Pomigacze_22_1600x1200.JPG

Nowe miejsce rekreacyjne w Borowskich Michałach - Umowa podpisana

Miejsce do wypoczynku i rekreacji w Borowskich Michałach, którego do tej pory mieszkańcom bardzo brakowało. Grzegorz Jakuć, wójt gminy, 4 lipca br. podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku umowę o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego na zagospodarowanie części działki przy remizie OSP w Borowskich Michałach. Wartość zadania oszacowano na kwotę 22.339 zł z czego wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego to 10.000 zł. W ramach inwestycji, jeszcze w 2018 r., niezagospodarowany dotąd plac zostanie uporządkowany, zamontowana będzie altana z wyposażeniem oraz elementy siłowni plenerowej. Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego realizowany przez samorząd województwa skierowany jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z regionu, które mogły zgłosić zadania uprzednio wskazane przez sołectwa ze swojego terenu. Kwota dofinansowania jednego projektu to maksymalnie 10.000 zł., pozostałą część (min. 50% kosztów inwestycji) pokrywa gmina.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej i budowa studni w Baciutach

Zakończyły się prace związane z nowym ujęciem wody w Baciutach. Dzięki wybudowanej studni poprawi się przede wszystkim bezpieczeństwo i ciągłość dostawy wody dla mieszkańców. Stacja w chwili obecnej dysponuje tylko jedną studnią głębinową, co powoduje w przypadku awarii brak dostawy wody do dużego obszaru gminy. Zwiększy się także ilość wody, co w przyszłości po wykonaniu drugiego etapu modernizacji hydroforni umożliwi wyłączenie nadających się do kapitalnego remontu hydroforni w Turośni Dolnej i Tołczach. Utrzymywanie stacji uzdatniania wody tylko w Pomigaczach i Baciutach ustabilizuje jakość i ciągłość dostawy wody, znacznie obniżając koszty eksploatacyjne.

Realizacją inwestycji w ramach otrzymanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przewiduje także modernizację oczyszczalni ścieków, która to ma zakończyć się do końca października br. Inwestycja zakłada realizację rozbudowy oczyszczalni ścieków, która doprowadzi do zwiększenia średniej przepustowości oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej z 175 do 400 m3/dobę Wartość całego zadania to ponad 3 mln złotych, natomiast gmina może liczyć na prawie 2 mln zł wsparcia.

Studnia_Baciuty_1600x1200.JPGStudnia_Baciuty_1600x1200.JPG

 

SKM_C224e18112119500_0001_Rozdzielczosc_Pulpitu.jpgSKM_C224e18112119500_0001_Rozdzielczosc_Pulpitu.jpg

Powrót na początek strony