System gospodarowania odpadami (inf. zgodna z art. 3 nr 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu wysokości i porządku w gminach)


Wójt Gminy Turośń Kościelna przedstawia, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439  z późn. zm.), następujące informacje:

  1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Turośń Kościelna jest firma MPO Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 48.
  2. Zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Turośń Kościelna zostały zagospodarowane przez podmiot odbierający odpady komunalne w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, 18-300 Zambrów.
  3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w roku 2021 wyniósł 21,13 %.
  4. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2021 wyniósł 31,45 %.
  5. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów komunalnych i rozbiórkowych w roku 2021 wyniósł 100 %.
  6. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) czynny jest w każdą sobotę (oprócz świąt) w godzinach 7.00-13.00 w miejscowości Trypucie (baza dawnego SKR).
  7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest 2 razy do roku bezpośrednio z nieruchomości przez przedsiębiorstwo MPO Sp. z o. o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, natomiast we własnym zakresie właściciele nieruchomości mogą przekazywać do w/w PSZOKu.
  8. Odpady z folii rolniczych i sznurka przekazywać można do firmy Hermes Recycling Sp. z o.o., 18-106 Barszczówka 37. Zużyte opony z samochodów ciężarowych lub pochodzących z gospodarstw rolnych należy pozostawiać w zakładach wulkanizacyjnych.

 

System gospodarowania odpadami (inf. zgodna z art. 3 nr 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu wysokości i p

Powrót na początek strony