Opłaty (stawki opłat, terminy, konta)

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 STYCZNIA 2022 R.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/224/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 13 grudnia 2021 r. i od 1 stycznia 2022 r. wynosi 35 zł miesięcznie za każdą osobę.

Miesięczna stawka z uwzględnieniem zwolnienia nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 26 zł za każdą osobę.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustalono podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 105,00 złotych od osoby.

TERMINY PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE

            Opłaty za odpady komunalne należy wnosić na indywidualny rachunek bankowy przelewem lub gotówką w Banku Spółdzielczym Oddział w Turośni Kościelnej, bez ponoszenia opłat za prowizję oraz u sołtysa wsi w terminach:

za I kwartał – do 15 marca

za II kwartał – do 15 maja

za III kwartał – do 15 września

za IV kwartał – do 15 listopada

Szczegółowe informacje o płatnościach można uzyskać pod numerem telefonu 85 715 80 21.


                                                                                                       ZWOLNIENIA Z OPŁATY

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że zgodnie z przyjętą uchwałą przez Radę Gminy Turośń Kościelna, mieszkańcy mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Ze zwolnienia w wysokości 20 % miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą korzystać właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i, których dochód nie przekracza:

        776 zł dla osoby samotnie gospodarującej pod adresem i w gospodarstwie domowym wykazanym w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
           600 zł na osobę w gospodarstwie domowym, (dotyczy wszystkich osób faktycznie  zamieszkujących pod adresem i w gospodarstwie domowym wykazanym w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

           Mieszkańcy spełniający w/w kryteria i ubiegający się o zwolnienie powinni złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z oświadczeniem właściciela nieruchomości o wysokości dochodu oraz dokumenty i dowody potwierdzające dochód.
         Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalany jest zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268).

Opłaty (stawki opłat, terminy, konta)

Powrót na początek strony