IV Absolutoryjna Sesja RG Turośń Kościelna

Od debaty nad raportem o stanie gminy za 2023 r. rozpoczęła się IV Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna, która odbyła się 14 czerwca 2024 r. w sali konferencyjno-widowiskowej świetlicy w Turośni Kościelnej.

Wójt gminy zobowiązany jest w terminie do 31 maja przedstawić Radzie Gminy podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy za 2023 rok, rada podjęła uchwałę nr IV/16/2024 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turośń Kościelna wotum zaufania. Następnie Elżbieta Ożarowska – skarbnik gminy, przedstawiła zgromadzonym opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu, po czym radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 r. (IV/17/2024). Na wniosek Komisji Rewizyjnej, rada zdecydowała o udzieleniu wójtowi absolutorium (Uchwała nr IV/18/2024). Grzegorz Jakuć podziękował wszystkim radnym, współpracownikom i mieszkańcom za współpracę na rzecz rozwoju gminy. Sławomir Kowalewicz – przewodniczący RG, Joanna Ejdys – Wiceprzewodnicząca RG oraz Leszek Kondzior - Wiceprzewodniczący RG złożyli wójtowi gratulacje i życzyli dalszych sukcesów.

Podczas sesji uchwalone zostały również zmiany w budżecie Gminy Turośń Kościelna na 2024 r. (Uchwała nr IV/19/2024). Radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu „Opracowania dokumentacji projektowej na: Budowę drogi pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1550B na odcinku Klepacz – Niewodnica Kościelna Gm. Turośń Kościelna” (Uchwała Nr IV/21/2024) oraz dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Uchwała Nr IV/20/2024). Rada Gminy podjęła również uchwałę nr IV/22/2024 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Turośń Kościelna oraz uchwałę nr IV/23/2024 w sprawie wyboru członków Komisji Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Turośń Kościelna.

Paweł Kondracki
zdjęcia: Magdalena Owczarczuk

Aktualności

Powrót na początek strony